main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 15.06.2024
Meniny ma: Vít
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Aktuálne národné projekty

APVV

Názov projektu: Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)
Zodpovedný riešiteľ: Daniel Grúň (Ústav dejín umenia CVU SAV)
Doba riešenia: 1. 7. 2020 – 24. 6. 2024
Program: APVV
Číslo projektu: APVV-19-0522
Nositeľ projektu: Centrum vied o umení SAV
Anotácia: Tvorba hodnôt v súčasnom umení súvisí s hľadaním východísk z kultúrnej a spoločenskej krízy, navrhovaním alternatívnych riešení a testovaním ich možností. Projekt nadväzuje na aktuálne umenovedné skúmania v oblasti silových polí obrazov. Zaoberá sa otázkou, aké sily ovplyvňujú a formujú obraznosť, cez aké mediálne prostriedky a do akých podôb sa táto obraznosť materializuje v príbuzných umeleckých kategóriách - v súčasnom výtvarnom umení, súčasnom divadle a súčasnom filme. Vychádzajúc z kritického prehodnocovania aktuálnych umenovedných metodológií, projekt zameriavame na skúmania obraznosti v súčasnom umení. Analyzované procesy prebiehajú vo vzťahu k technologickému progresu, distribúcii poznania, a s tým spojenou relativizáciou konsenzuálnych dohovorov vo formáciách nadčasových právd. Projekt má ambíciu v súčasnom umení pomenovať, definovať a bližšie skúmať systémy hodnôt v slobodnej spoločnosti v súvislosti s podmienkami neoliberálneho kapitalizmu. Budeme hľadať odpovede na otázky, aké umenie v epoche vlády trhových mechanizmov môže byť kritické, ako umenie narúša, prípadne obnovuje tradičné alebo inak etablované hodnoty vo vzťahu k zodpovednosti jednotlivca voči spoločnosti a svetu, kultúre a dejinám. Čo alebo kto je arbitrom týchto hodnôt a ako sa hodnoty tvorené súčasným umením vzťahujú k témam dnešného sveta (migrácia, klimatická zmena, etika pravdy)? Umenovedné disciplíny sa v posledných troch desaťročiach vyrovnávali s diskontinuitami vývoja umenia ideologicky rozdeleného sveta na bývalý Západ a bývalý Východ, ako aj s dekolonizáciou vlastnej kultúrnej sféry. Z tohto dôvodu patrí k prioritám projektu skúmať slovenské súčasné umenie v medzinárodnom kontexte a porovnávať tie umelecké praktiky, ktoré po roku 1989 zaujímajú aktívne pozície vo vzťahu k reflexii kontroverzných dejinných udalostí a vzťahujú sa k určujúcim témam kolektívnej existencie.

VEGA

Názov projektu: Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla
Zodpovedný riešiteľ: doc. Karol Mišovic, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Program: VEGA
Číslo: 2/0049/22
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Anotácia: Projekt sa zameriava na výskum tvorby reprezentatívnej vzorky osobností slovenského profesionálneho činoherného a operného divadla, ktorých najaktívnejšie výkony spadajú do obdobia od päťdesiatych rokov do konca 20. Storočia. Koncentruje sa na tvorcov/tvorkyne a interpretov/interpretky, ktorí/é patria k výrazným predstaviteľom a predstaviteľkám svojich generácií, no ich pôsobenie doposiaľ nebolo teatrologicky reflektované, prípadne bolo preskúmané len parciálne.

Názov projektu: Podoby slovenskej audiovizuálnej tvorby v súvislostiach neskorého socializmu a postsocializmu
Zodpovedný riešiteľ: doc. Jana Dudková, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Program: VEGA
Číslo: 2/0025/21
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Anotácia: Projekt je zameraný na základný výskum audiovizuálnej – najmä televíznej a kinematografickej – tvorby v súvislostiach neskorého socializmu a postsocializmu. Budeme sa sústrediť najmä na hľadanie a definovanie kontinuít a diskontinuít medzi uvedenými obdobiami v oblasti tém, štylistických postupov, produkčných a distribučných vzťahov, a to v domácich ako aj medzinárodných súvislostiach. Takéto zameranie projektu zároveň otvorí dvere k hľadaniu súvislostí so súčasnou tvorbou a jej premenami.

Názov projektu: Poetiky súčasného scénického umenia
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Program: VEGA
Číslo: 2/0110/19
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Divadlo 20. storočia poznačili reformy prinášajúce nové myšlienky a umelecké iniciatívy. Moderné európske divadlo 21. storočia na ne veľkou mierou nadväzuje. Pôvodné poetiky a teoretické koncepty však už prestávajú postačovať: dnešní divadelníci sa posúvajú v dobe, v ktorej tvoria a na ktorú reagujú. Zámerom projektu je charakterizovať poetiky súčasného scénického umenia a definovať, ako funguje umelecko-spoločenský diskurz prostredníctvom dnešného „živého divadla“. Na divadlo bude nahliadané ako na umenie, ktoré popri poukazovaní na krízu hodnôt zároveň môže ponúkať východiská na jej prekonanie. Štruktúru projektu preto tvoria tri navzájom súvisiace okruhy, prostredníctvom ktorých sa dostaneme k poznávaniu súčasných poetík: výskum 1. archetypov v súčasnom divadle, 2. súčasného angažovaného divadla a autentického divadla. Projekt sa zameriava na základný výskum inscenačných a autorských postupov, ale aj na tematické a diskurzívne analýzy a komentovanú historiografickú, teoretickú a estetickú komparáciu.

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike