main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 30.09.2023
Meniny ma: Jarolím
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Ukončené medzinárodné projekty

Názov projektu: Divadlo lokálnych dejín v strednej Európe
The Theatre of Local Histories in Central Europe
Nositeľ projektu: Sliezska univerzita, Katowice, Inštitút kultúrnych a interdisciplinárnych štúdií
Spoluriešiteľská inštitúcia: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (SR), Katedra divadelných, filmových a mediálnych štúdií FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR), Maďarské divadelné múzeum a ústav (HU)
Program: International Visegrad Found
Číslo: IVF 1420171
Doba riešenia: 1. 9. 2014 - 30. 4. 2015
Anotácia: Súčasné divadlá, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v menších centrách, sa stále viac zapájajú do života miestnych komunít. Prostredníctvom divadelných inscenácií často prinášajú témy, prvky vzťahujúce sa k miestnej histórii ako aj ku konkrétnej kultúrnej a etnickej identite daného miesta, v ktorom pôsobia. Divadelní tvorcovia reflektujú fungovanie pamäťových mechanizmov a snažia sa vyvolávať individuálne i kolektívne skúsenosti, ktoré nie sú zohľadňované pri výklade všeobecných oficiálnych dejín. Sociálne a politické problémy sa cez ich inscenovanú podobu stávajú súčasťou kontextového vnímania histórie miesta. Stávajú sa platformou komunikácie o etnických, národnostných menšinách či sociálnej exklúzii. Stratégia tohto divadla je, stať sa populárnym médiom na rozprávanie o miestnych dejinách, ale aj ľudskom spoločenstve.

Názov projektu: Screen Industries in East-Central Europe: Medzinárodná konferencia
Nositeľ projektu: Česká společnost pro filmová studia (CZ)
Spoluriešiteľská inštitúcia: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (SK); Balász Varga (HU); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Číslo: IVF 21410342
Doba riešenia: 6/2014 – 5/2015
Anotácia: 4. ročník konferencie Screen Industries in East-Central Europe (SIECE) sa tematicky zameral na prestíž a symbolický kapitál vo filmovom a televíznom priemysle (rôzne spôsoby, ako mediálne spoločnosti, inštitúcie, profesijné komunity a kultúry viažu hodnoty svojich výrobkov a činností, ale aj ako sú symbolické hodnoty viazané na jednotlivé diela, autorov, žánre, národnú tradíciu či profesiu). Konferencia je jedinečná svojim zameraním na špičkový výskum a súčasne na dialóg akademikov s mediálnymi praktikmi. Konferencii predchádzal worshop České společnosti pro filmová studia (CEFS) s názvom Súčasný výskum televízie.

Názov projektu: Opcje 2014/4: Populárna kultúra v stredo-východnej Európe
Nositeľ projektu: : Stowarzyszenie Inicjatwy Wydawniczych (PL)
Spoluriešiteľská inštitúcia: Lajos Palfavi (HU); Jan Přibil (CZ, Univerzita Plackého v Olomouci); Jan Blüml (CZ, Univerzita Palackého v Olomouci); László Milutinovits (HU); Jana Dudková (SK, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV); Elena Knopová (SK, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV); Juraj Malíček (SK, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Číslo: IVF 11410168
Doba riešenia: 6/2014 – 11/2014
Anotácia: Projekt sa zameral na prezentáciu výskumu a rôznych pohľadov na prejavy populárnej kultúry v krajiných vyšehraddkého regiónu. V duchu medzinárodnej výmeny myšlienok, vedci analyzovali a porovnávali charakter a úlohu pop kultúry v dnešnom prostredí, a to nielen na národnej úrovni. Výsledky výskumu sú publikované v kultúrnom štvrťročníku Opcje (špeciálne číslo) a na internete. Ambíciou bolo pokúsiť sa redefinovať starú dichotómiu medzi vyMyšlienknarodil z prezentujúca musieť predefinovať starú dichotómiu medzi "nízkou" a "vysokou" kultúrou, resp. hodnotou kultúrnych fenoménov.

Názov: Súčasné divadlo strednej Európy: Dokument verzus Postmemory
Contemporary Central European Theatre: Document/ary Versus Postmemory

Nositeľ projektu: International Alternative Culture Center (Foundation)
Spoluriešiteľská inštitúcia: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (SR), prof. Grzegorz Niziolek (PL), doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD. (SR), Didaskalia (PL), Szinhaz (HU), Svět a divadlo (ČR)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Číslo: IVF 201210221
Doba riešenia: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
Anotácia: Projekt je určený pre mladých divadelných kritikov, hercov, pedagógov a vedcov nielen z krajín V4. Cieľom je skúmať, tvoriť, diskutovať, charakterizovať schopnosť súčasného divadla reflektovať zmeny spoločnosti po roky 1989 aj so zameraním prehodnocovania dejín.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike