main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 04.08.2021
Meniny ma: Dominik, Dominika
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Témy dizertačných prác

Vplyv európskej avantgardy na dielo Jána Jamnického
Školiteľ: doc. Mgr. Karol Mišovic, PhD.

Osobnosť režiséra, herca a pedagóga Jána Jamnického patrí medzi najvýraznejšie zjavy slovenského profesionálneho divadla 20. storočia. O jeho tvorbe a osobnosti vyšlo niekoľko popularizačných i odborných článkov, parciálnych štúdií a zborníkov kompletizujúcich dochované archívne materiály. Dodnes však v slovenskej teatrológii absentuje práca celistvejšieho charakteru, ktorá by poukázala najmä na vplyvy európskej avantgardy (najmä z nemeckej, ruskej a českej oblasti) na Jamnického režijnú poetiku. Cieľom dizertačnej práce je práve zmapovať presahy Jamnického tvorby v kontexte dobových avantgardných tendencií.

The influence of the European avant-garde on the work of Ján Jamnický
The personality of the director, actor and pedagogue Ján Jamnický is one of the most significant phenomena of Slovak professional theater of the 20th century. Several popularization and professional articles, partial studies and anthologies completing the preserved archival materials have been published about his work and personality. To this day, however, there is no more holistic work in Slovak theatrical studies, which would point out in particular the influences of the European avant-garde (especially from the German, Russian and Czech regions) on Jamnický's directing poetics. The aim of the dissertation is to process the overlaps of Jamnický's work in the context of contemporary avant-garde tendencies.

Estetická profilácia slovenského operného divadla – osobnosti a poetiky
Školiteľka: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Navrhovaná téma doktorandskej práce má za cieľ motivovať výskum umeleckého prínosu režisérskych osobností k estetickej profilácii slovenského operného divadla. Úlohou dizertačnej práce je analyzovať umelecký rukopis a tvorivú poetiku vybranej osobnosti (resp. komparatívne – vybraných osobností) a špecifikovať jej/ich pozíciu v kontexte slovenského operného divadla, prípadne aj s prihliadnutím na medzinárodný divadelný kontext.

Aesthetic Profiling of Slovak Opera Theatre – Personalities, and Poetics
The proposed topic of the doctoral thesis aims to motivate research of the artistic contribution of directors to the aesthetic profiling of Slovak opera theatre. The aim of the dissertation is to analyze the artistic manuscript and creative poetics of a selected personality (or comparative – of selected personalities) and to specify his/their role in the context of Slovak opera theatre, alternatively taking into account the international theatrical context.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 05. 05. 2021 - ©Mike