main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 27.02.2024
Meniny ma: Alexander
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

100 rokov Slovenského národného divadla

Výskumný a publikačný projekt

Storočnica SND ako medzník v kultúrnych dejinách Slovenska
V roku 2020 si pripomenieme 100. výročie prvého profesionálneho divadla na Slovensku – Slovenského národného divadla. Prvé predstavenie SND sa totiž uskutočnilo 1. marca 1920.
Očakávaná storočnica SND prináša veľkú výzvu. Vznik SND a jeho troch súborov (činoherného, operného, baletného) vytvoril nevyhnutný základ pre rozvoj pôvodnej slovenskej dramatickej, rozhlasovej, filmovej i televíznej tvorby, ale aj umeleckého školstva. Slovenská kultúra sa dlho vnímala ako kultúra mladá a začínajúca. Blížiaca sa storočnica SND je významným medzníkom v dejinách profesionálnej divadelnej kultúry: uzavrie jednu epochu jej činnosti a otvorí odpočet pre nové storočie vývoja slovenského činoherného, operného a baletného umenia. Po sto rokoch pôsobenia Slovenského národného divadla už bude možné konštatovať, že máme vlastnú storočnú skúsenosť a storočnú tradíciu vrcholnej národnej divadelnej ustanovizne.
Dejiny Slovenského národného divadla sú zároveň dejinami rozvoja národnej identity a výrazom tvorivého potenciálu našej krajiny. Vzniká otázka, ako si ich dôstojne uctiť, zdokumentovať, predstaviť kultúrnej verejnosti doma i vo svete? Aký spôsob fixácie a prezentácie neopakovateľného výročia SND si zvoliť? Aké svedectvo o 100 rokoch Slovenského národného divadla predložíme súčasníkom a možno aj našim potomkom?

Potreba unikátneho projektu výskumno-publikačného charakteru
V danej chvíli musíme konštatovať, že dejiny SND doteraz nie sú dôsledne spracované. Ich spracovanie si vyžaduje seriózny hĺbkový výskum, počnúc hľadaním v archívoch a knižniciach a vyhodnocovaním prameňov a materiálov. Je potrebné rozvinúť kultúrno-archeologickú prácu, na základe ktorej bude možné priblížiť sto sezón činohry, opery a baletu. Na riešenie tejto úlohy musí vzniknúť tím kvalitných a schopných odborníkov – historikov divadla.
Neopakovateľnosť chvíle si žiada realizovať unikátny projekt výskumno-publikačného charakteru. Až na jeho základe je možné vytvoriť dôstojnú, reprezentatívnu a obsahovo vskutku hodnotnú, objavnú a čitateľsky pútavú publikáciu. Svedectvo o rozvoji SND ako vrcholnej umeleckej inštitúcie a súčasne svedectvo o úrovni kultúrnej vyspelosti nášho národa.

Koncepcia publikácie 100 rokov Slovenského národného divadla
Divadlo žije v rytme premiér nových divadelných inscenácií, ich tvorba je zmyslom existencie divadelných kolektívov. Súčasťou divadelnej tvorby je inscenačný proces prípravy nového divadelného diela, vrcholom je jeho sprístupnenie verejnosti – premiéra, po ktorej inscenácia prostredníctvom repríz znovu ožíva a znovu zaniká na konci každého jedného predstavenia. Výsledky divadla neraz závisia od série vonkajších vplyvov a tlakov, akými sú politické a spoločenské udalosti (napríklad roky svetovej hospodárskej krízy, Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945, obdobie normalizácie v 70. rokoch 20. storočia a iné). Selekcia a rekonštrukcia inscenácií zachytí aj tieto aspekty histórie SND.
Cieľom projektu 100 rokov Slovenského národného divadla je predložiť širšej odbornej kultúrnej verejnosti publikáciu o inscenačných dejinách našej prvej divadelnej scény. Publikácia má v úmysle priblížiť dejiny SND prostredníctvom rekonštrukcie vybraných kľúčových inscenácií. Selekcia inscenácií sa bude opierať o štúdium archívnych materiálov (hry, libretá, partitúry, režijné knihy, recenzie, hodnotenia, zhrňujúce štúdie, fotografie a iné). Po ich zhodnotení sa stanovia kľúčové inscenácie odrážajúce tvorivý vývin divadla, charakterizujúce stav a rozvoj réžie, dramaturgie, javiskového výtvarníctva, hudobnej koncepcie, kvality hereckého, hudobného, baletného súboru SND atď.
Pozornosť sa sústredí na inscenácie, ktoré znamenali posun v tvorbe Slovenského národného divadla, predstavovali spoločenskú, umeleckú udalosť, vrchol vývinu konkrétneho tvorcu, posúvali rozvoj divadelného umenia a drámy a i. Vybrané inscenácie by mali reprezentovať úspechy cez vývin viacerých inscenačných zložiek, ktoré sa na ňom podieľajú a ktoré si z pohľadu divadelných historikov zaslúžia byť v pomyselnej „Sieni slávy SND“.
Prvýkrát v histórii budú dejiny SND predstavené prostredníctvom rekonštrukcií konkrétnych inscenácií, sprítomňujúcich konkrétnu dobu, tvorcov a umenie tej doby. Práca podobného charakteru na Slovensku neexistuje.
Za celé obdobie existencie SND je k dispozícii niekoľko prác informačného charakteru z materiálov, ktoré boli pre starších kolegov dostupné, ako napr. Pamätnica Slovenského národného divadla (1960), Balet Slovenského národného divadla (1971) E. Jaczovej, práce Š. Hozu o opere, dvojzväzkové dielo L. Lajchu Zápas o zmysel a podobu SND. 1920 – 1938; Dokumenty 1939 – 1945 – dokumenty, listy, štatistiky a iné materiály, osvetľujúce vznik a dejiny vedenia SND. Publikáciu S. Šimkovej Moliere na Slovensku (1989), ktorá obsahuje rekonštrukcie molierovských inscenácií do roku 1989, možno začleniť už do analytických prác. Rovnako sumarizujúce výsledky tvorby SND v štúdiách viacerých autorov monografie M. Mistrík a kol. Slovenské divadlo v 20. storočí (1999). K nim možno zaradiť ešte knižnú monografiu E. T. Bartka Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010 (2010) a M. Mojžišovej Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989-2009 vo svetle inscenačných poetík (2011) a viacero čiastkových štúdií L. Čavojského, L. Lajchu, V. Štefka, ako aj mladších bádateľov či bádateliek, nevynímajúc riešiteľov tohto projektu.
Za dôležitý podkladový materiál pre bádateľov považujeme podrobný súpis tvorby SND od roku 1920 do roku 2010 od E. Blahovej-Martišovej (2010), ktorý priebežne zachytáva aj ďalšie informácie z nových prieskumov.
Publikácia by mala byť exkluzívna nielen obsahovo, ale aj graficky, s množstvom kvalitných obrazových reprodukcií. Ako reprezentatívna publikácia, dokumentujúca a propagujúca slovenskú kultúru, by mala existovať aj v anglickej verzii, mohla by byť k dispozícii v reprezentatívnych domácich ustanovizniach, ako aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí.

Plán realizácie projektu
V súčasnosti na prvej časti projektu 100 rokov Slovenského národného divadla – 1920 – 1938 spolupracuje malý tím odborníkov (Dagmar Podmaková, Michaela Mojžišová, Nadežda Lindovská) z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a Divadelnej fakulty VŠMU za skromnej podpory vedeckého grantového systému VEGA. Cieľom je v priebehu troch rokov preskúmať existujúce pramene, spracovať v rámci daných možností prvých dvadsať sezón (1920 – 1938) činohry a opery SND a vytvoriť základ pre rozšírený výskum.

Členky bádateľského tímu majú vedecké a osobné predpoklady pre riešenie takéhoto typu projektu. Ich publikačná činnosť je odbornej i laickej kultúrnej verejnosti známa, sú autorkami knižných publikácií a vedeckých štúdií. Dagmar Podmaková a Nadežda Lindovská sa venujú činohernému divadlu (dráme, dramaturgii, režisérom, hercom, divadelnému priestoru). Michaela Mojžišová je odborníčkou na oblasť domáceho i zahraničného operného divadla, ktorého tvorbu pravidelne reflektuje v odbornej i dennej tlači doma aj za hranicami. Umeleckú činnosť SND sledujú dlhší časový úsek, preto sa ich kvalifikovaný výber môže odraziť od poznania vývinových období SND, jeho výstupov i „pádov“, úspešných období jednotlivých tvorcov a iných ukazovateľov.
V najbližších rokoch je nevyhnutné rozšíriť tím o ďalších odborníkov. Zahrnúť do výskumu aj oblasť baletnej tvorby. Nedostatok odborníkov v oblasti najstarších dejín baletného umenia na Slovensku predstavuje v súčasnosti slabinu slovenskej teatrológie. Doriešiť treba aj otázku financovania a organizácie celého projektu mimo vedeckej agentúry VEGA. Pre ďalších spolupracovníkov mimo vedeckých projektov SAV a VŠMU je potrebné získať finančné prostriedky na realizáciu samotného výskumu v archívoch a teréne, ako aj na jeho spracovanie. V neposlednom rade aj na ich ocenenie.
Výskum 100 sezón SND je potrebné uzavrieť začiatkom roku 2019 odovzdaním rukopisu na spracovanie pre vydavateľské účely. Publikácia by mala byť hotová k storočnici SND.

Očakávaný prínos projektu 100 rokov SND
Tento výskumný projekt je svojou povahou a zameraním orientovaný na vnútorný kontext slovenskej kultúry, osobitne divadelného umenia, ale s potrebou skúmania rôznych materiálov aj v zahraničných archívoch. Dotýka sa totiž divadelných snažení a smerovaní divadla v širšom kontexte, nielen v „domácom“ česko-slovenskom.
V priebehu súčasného riešenia projektu a jeho predpokladaného pokračovania prostredníctvom agentúry VEGA, ako aj z iných nevyhnutných finančných zdrojov už vznikli viaceré parciálne materiály a ešte očakávame:
a) prierezové štúdie o tvorbe činohry, hudobného divadla a baletu aj z iného pohľadu ako publikované práce starších kolegov od 60. rokov 20. storočia;
b) rukopisy štúdií o vybraných inscenáciách ako základ knižnej publikácie;
c) zverejňovanie vedeckých a odborných informácií, najmä online materiálov prostredníctvom podstránky na webovej stránke ÚDFV SAV k dejinám 100 rokov SND – http://www.udfv.sav.sk/?site=100.rokov.SND;
d) výstup publikovaný na DVD nosiči, slúžiaci ako študijný materiál k dejinám SND (pre odborníkov a študentov divadelného umenia, prvé DVD sa pripravuje už v roku 2015);
e) overenie postupov prístupu, vznik koncepcie na výber inscenácií pre 100 rokov SND.
Finálnym výsledkom by mala byť práca na knižnej publikácii o SND, ktorá má dôležitý význam nielen pre dejiny našej divadelnej kultúry, ale aj jej propagáciu v zahraničí. Nemalou mierou prispeje aj k poznaniu vývoja a situácie divadelnej kultúry strednej Európy a poskytne tak ďalší významný materiál o kultúrnej vyspelosti našej krajiny.
Publikácia tohto typu patrí do kultúrneho dedičstva a do kultúrnej výbavy každého národa. V súradniciach ďalších európskych kultúr.

doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.
Divadelná fakulta VŠMU

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike